Betingelser

Generelt 
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra vår nettbutikk til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen.

1. Levering
Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.
 
2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken 
“For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen (se lenke), som består av følgende punkter:
* Orientering
* Valg av produkter
* Handlekurven
* Valg av forsendelses- og betalingsmåte
* Eventuell registrering
* Kontroll av bestillingen
* Bekreftelse av bestillingen
* Mottak av ordrebekreftelse

3. Bestillings- og avtaleprosess 
“Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.”

4. Opplysninger gitt i nettbutikken 
“Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.”  

5. Priser 
“Alle priser er ekslusiv merverdiavgift såfremt ingenting annet er nevnt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.”

6. Betaling .
Faktura utstedes ved forsendelse og forfaller til betaling innen rimelig tid, og senest innen 30 dager.
Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
Ved delleveranser belastes kun delleveransen. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter, for tiden 12 % per år.”

7. Levering og forsinkelse 
“Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

8. Undersøkelse av produktene 
“Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.”

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon) 
“Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. 
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen.  Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

10. Garanti
 
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Ett års garanti såfremt ingenting annet er nevnt.
 
12. Personopplysninger 
“Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

13. Leveringstid

Vi sender alle bestillinger fra oss innen 1 virkedag fra bestilling. Levering er 2-5 virkedager fra bestilling, avhengig av hvor varene skal leveres. 


Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
* du har samtykket i utleveringen, eller
* når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
* i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via mail.

13. Salgspant 
“Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.”

14. Tvister 
“Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.”